OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu brodnickiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w/w Ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest organem właściwym w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (art. 35 ust. 1 w/w Ustawy).

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wykonuje zadania Inspekcji Sanitarnej polegające na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Osoby dokonujące czynności kontrolnych podlegają przy wykonywaniu swoich zadań szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.

Zgodnie z art. 38. Ustawy kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.