ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy.

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą, jako jej komórki organizacyjne, następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

1.    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

2.    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

3.    Samodzielne Stanowisko Pracy-Główny Księgowy,

4.    Samodzielne Stanowisko Pracy-Radca Prawny,

5.     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej,

6.     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

 

Strukturę wewnętrzną Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego tworzą sekcje i stanowiska pracy:

a.     Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b.    Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c.     Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d.    Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e.     Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,

f.     Sekcja ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W BRODNICY.

      I.         Do wspólnego zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji należy w szczególności:

                       a.         realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

                      b.         planowanie zadań i sprawozdawczość oraz właściwe dokumentowanie pracy,

                       c.         przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji,

                      d.         gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki,

                       e.         stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach centralnie organizowanych,

                       f.         przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków,

                       g.         aktualizowanie zbioru przepisów prawnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

                      h.         ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego sytuacji epidemiologicznej,

                        i.         współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu,

                        j.         doskonalenie systemu zarządzania jakością,

                      k.         przestrzeganie warunków bhp, ochrony p/pożarowej oraz ochrony informacji niejawnych,

                        l.         realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

    II.         Szczegółowy zakres działania i zadania komórek organizacyjnych :

 

ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO I BIEŻĄCEGO NADZORU SANITARNEGO

           Zgodnie z zapisami ustawowymi do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

-       nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych;

-       prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowanie i wydawanie decyzji dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy;

-       prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;

-       realizację zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych;

-       udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania
negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników;

-       prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy;

-       rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi;

-       zapobieganie zagrożeniom ze strony czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy;

-       promowanie zdrowia w zakładach pracy;

-       nadzór nad: substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, detergentami, prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 oraz produktami biobójczymi;

-       nadzór nad magazynowaniem, dystrybucją i stosowaniem środków ochrony roślin;

-       nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, przedmiotów użytku oraz nad żywieniem zbiorowym;

-       opracowywanie decyzji niezbędnych do usunięcia zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych w nadzorowanych obiektach i nadzór nad ich realizacją;

-       udział w opiniowaniu projektów obiektów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność lub przedmioty użytku oraz wydawanie decyzji pozwalających na ich użytkowanie;

-       opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością;

-       realizację zadań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) oraz wykonywanie innych zadań  wytyczonych  przez  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego  w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności;

-       realizację zadań nałożonych przez system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych (RAPEX);

-       nadzór nad wdrażaniem w zakładach żywieniowo-żywnościowych Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP;

-       udział w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności - pobieranie próbek żywnościowo-żywieniowych;

-       doradztwo w zakresie upowszechniania wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia;

-       prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

-       sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej objętych ewidencją;

-       przeprowadzanie kontroli sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowania z bielizną;

-       prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu wczasowo-turystycznego, z uwzględnieniem nadzoru nad kąpieliskami lub miejscami wykorzystywanymi do kąpieli;

-       prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska;

-       systematyczne zbieranie, weryfikacja i uzupełnianie informacji napływających z placówek medycznych, w tym również danych o drobnoustrojach chorobotwórczych, które napływają z laboratoriów mikrobiologicznych oraz danych na temat realizacji szczepień ochronnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych w systemie biernym i czynnym;

-       prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

-       sporządzanie raportów dotyczących chorób zakaźnych, zakażeń zakładowych, stanu sterylizacji i dezynfekcji w placówkach medycznych, realizacji szczepień i niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz danych o drobnoustrojach chorobotwórczych napływających z laboratoriów mikrobiologicznych i przekazywanie ich do jednostek nadrzędnych zgodnie z ustaloną częstotliwością;

-       analizowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej w oparciu o współczynniki zapadalności poprzez komputerowy system zbierania, przesyłania i analizy statystycznej danych o chorobach zakaźnych (GISK-NET), a w szczególności wczesne powiadamianie o nowych przypadkach zachorowań oraz o przypadkach chorób szczególnie niebezpiecznych, których wystąpienie może być efektem ataku bioterrorystycznego;

-       opracowywanie sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o zachorowaniach, zgonach, izolowanych czynnikach etiologicznych, stanie realizacji szczepień ochronnych, działalności zespołów kontroli zakażeń zakładowych, stanie sterylizacji i dezynfekcji w placówkach medycznych;

-       prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego źródła, mechanizmu transmisji i okoliczności zakażenia;

-       opracowywanie sporadycznych i zbiorowych ognisk epidemicznych;

-       nadzór nad przestrzeganiem zasad prowadzenia szczepień ochronnych;

-       zgłaszanie i rejestrowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;

-       prowadzenie działań w zakresie właściwej gospodarki preparatami szczepionkowymi;

-       nadzór nad procesami dezynsekcji i deratyzacji;

-       zintensyfikowanie działań zmierzających do ujawniania zagrożeń epidemiologicznych w placówkach medycznych wraz z ich bieżącą analizą, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w zakresie skutecznej dezynfekcji i sterylizacji;

-       nadzór nad zakażeniami szpitalnymi;

-       przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;

-       prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych powodowanych warunkami środowiska;

-       prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego nad szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży;

-       wykonywanie w ramach nadzoru sanitarnego pomiarów oceniających warunki pracy ucznia, tj. dostosowania krzeseł i stołów do wzrostu dzieci;

-       sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego gospodarowania substancjami i mieszaninami chemicznymi w szkolnych pracowniach;

-       sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży;

-       wydawanie uzgodnień do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu projektowanych przedsięwzięć;

-       uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych;

-       wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-       wydawnie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-       wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy;

-       uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

-       uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko;

-       uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

-       uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;

-       nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów;

-       wdawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej - przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

-       uzgadnianie i opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

-       kontynuowanie współpracy z innymi inspekcjami, instytutami naukowymi, innymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, władzami lokalnymi;

-       wykonywanie zadań wynikających z porozumienia zawartego między Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami;

-       analizę wyników badań, kontroli i innych materiałów oraz orzecznictwo w tym zakresie;

-       opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych;

-       udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;

             Państwowa Inspekcja Sanitarna w powiecie brodnickim inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych w szczególności:

-       inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy zdrowotne, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

§       przeprowadzanie diagnozy przedsięwzięć,

§       określanie kierunków tematycznych,

§       wdrażanie programów promujących zdrowie,

§       opracowywanie przedsięwzięć edukacyjnych,

§       badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach;

§       określanie środowiska i zasięgu oddziaływania;

§       ocenianie (ewaluację) efektywności realizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych;

§       wypracowywanie metody i formy oddziaływania, w tym scenariuszy imprez konkursów, wystaw, warsztatów itp.;

§       promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych;

§       monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych;

§       poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań;

§       udzielanie merytorycznej pomocy komórkom organizacyjnym Powiatowej Stacji w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

§       systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych;

-       udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

§       udziela merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie;

§       prowadzi wypożyczalnie pomocy naukowych, literatury, filmów i opracowań metod
oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

§       wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

 

Oddział tworzą następujące sekcje/samodzielne stanowiska:

·       sekcja prewencji chorób zawodowych,

·       sekcja nadzoru nad żywnością i żywieniem,

·       sekcja nadzoru nad obiektami komunalnymi,

·       sekcja nadzoru przeciwepidemicznego,

·       stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży,

·       sekcja ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

 

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ i PROMOCJI ZDROWIA

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatową i zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności:

1.    inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania pro zdrowotne, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczna do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

o      określanie kierunków tematycznych ,

o      wdrażanie programów promujących zdrowie,

o      opracowywanie przedsięwzięć edukacyjnych,

o      badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

o      określenie środowisk i zasięgu oddziaływania,

o      ocenę (ewaluację) efektywności realizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych,

o      wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym scenariuszy imprez, konkursów, wystaw, warsztatów itp.,

o      promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych,

o      monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,

o      poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,

o      merytoryczną pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

o      systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,

2.    udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

3.    udziela merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie,

4.    prowadzi wypożyczalnie pomocy naukowych, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej,

5.    wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych,

6.    ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotne, inne zakłady, instytucje i organizacje.

 

PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM JAKOŚCI

Do zadań Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości należy:

1.    organizacja i zarządzanie systemem jakości w Powiatowej Stacji,

2.    planowanie i realizacja audytów wewnętrznych,

3.    przygotowanie przeglądów systemu jakości

4.    uruchamianie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu jakości, auditach wewnętrznych i zewnętrznych,

5.    nadzór nad dokumentacja systemu jakości; księgą jakości i procedurami,

6.    planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych wynikających z realizacji polityki systemu jakości,

7.    współdziałanie z najwyższym kierownictwem, kadrą kierowniczą i pracownikami w celu budowania systemu jakości.

 

ODDZIAŁ EKONOMICZNY I ADMINISTRACYJNY

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

1.    programowanie, planowanie oraz analizowanie stanu zatrudnienia,

2.    rekrutacja i dobór pracowników w zakresie przygotowania materiałów i wniosków związanych z zawieraniem umów o pracę, zaszeregowaniem oraz zmianami stanowisk pracy,

3.    prowadzenie ewidencji pracowników (akt osobowych), urlopów oraz spraw związanych z absencją, wydawanie legitymacji i zaświadczeń związanych z pracą,

4.    kontrolowanie przestrzegania ustalonego regulaminu pracy,

5.    załatwianie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, przechodzeniem pracowników na emeryturę lub uzyskaniem renty,

6.    doskonalenie form i metod wprowadzania do pracy nowych pracowników oraz adaptacji zawodowej i społecznej,

7.    opracowanie sprawozdań z zakresu działania służby pracowniczej,

8.    współdziałanie z sekcją do spraw ekonomicznych w zakresie wykorzystania funduszu plac,

9.    współpraca przy opracowywaniu regulaminu wynagradzania oraz regulaminu premiowania i innych spraw pracowniczych,

10. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszu świadczeń socjalnych,

11. inicjowanie udzielania pomocy socjalnej dla emerytów i rencistów,

12. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej,

13. sporządzanie sprawozdań w zakresie postępowania mandatowego i prowadzeniem ewidencji bloczków mandatowych,

14. współudział w ustalaniu potrzeb i opracowaniu planów w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia i ich realizacją,

15. sprawowanie nadzoru nad prawidłową gospodarką materiałową i środków podstawowych (ewidencja, inwentaryzacja, przekazywanie, kasacja), prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń,

16. zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

17. czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu,

18. czuwanie nad utrzymaniem w należytym stanie sanitarnym i technicznym (w l y m i remonty, modernizacja) obiektu Stacji,

19. zaopatrywanie Stacji w druki, sprzęt, aparaturę i materiały zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych,

20. odbiór poczty,

21. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek.

22. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

23. wysyłanie korespondencji i przesyłek,

24. przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp..

25. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kontaktowanie ich z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

26. wykonywanie innych czynności zleconych w zakresie obsługi kancelaryjnej.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Do zadań głównego księgowego należy:

1.    prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji,

2.    zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,

3.    organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej dostarczającego niezbędnych danych do planowania gospodarczego i finansowego

4.    opracowywanie i składanie Dyrektorowi Powiatowej Stacji okresowych anali/, ekonomicznych,

5.    zabezpieczenie środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania,

6.    dokonywania w ramach kontroli finansowej czynności związanych ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej,

7.    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

8.    sporządzanie list płac oraz dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń,

9.    prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obliczanie związanych z lyni należności,

10. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

11. prowadzenie kasy,

12. windykacja należności,

13. opracowywanie projektów planów gospodarczych i finansowych,

14. opracowywanie wniosków w sprawie zmian planów oraz czuwanie nad ich realizacją,

15. sporządzanie analiz wykonania planów finansowych i gospodarczych,

16. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu funduszu płac,

17. przestrzeganie dyscypliny w zakresie gospodarki finansowej,

18. współpraca z instytucjami sprawującymi kontrole finansowe,

19. analiza wykorzystania środków przyznanych z budżetu oraz pozabudżetowych.

 

STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO

Do zadań stanowiska pracy radcy prawnego należy:

1.    obsługa prawna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy jako organu administracji I instancji w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia oraz Powiatowej Stacji poprzez:

o      udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

o      informowanie o przepisach prawnych i zmianach w obowiązującym stanie prawnym w przypadku zmian w przepisach mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

o      opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, zarządzeń i umów, regulaminów oraz wzorów formularzy stosowanych w Powiatowej Stacji,

o      przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,

o      przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym wg odrębnych przepisów,

o      opracowywanie pism oraz nadzór prawny nad postępowaniem mandatowym i egzekucyjnym w administracji, a także nad egzekucją należności Powiatowej Stacji, udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym.

 

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

Do zadań stanowiska pracy ds. obrony cywilnej należy:

1.    zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraj u wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w czasie pokoju i wojny wg odrębnych przepisów w szczególności:

o      opracowywania i aktualizacja planu obrony cywilnej,

o      prowadzenie spraw osobowych plutonu analiz laboratoryjnych w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej,

o      prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,

o      nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją rotacją sprzęt u i materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji,

o      planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

o      uczestnictwo w treningach/ćwiczeniach,

o      współpraca z komórkami obrony cywilnej resortowymi i samorządowymi.

 

STANOWISKO PRACY DS. BHP I PPOŻ.

Do zadań stanowiska pracy należy:

1.    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.    zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przed pożarem oraz zabezpieczenia mienia Powiatowej Stacji.

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.