REGULAMIN

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Brodnicy

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy, zwanej dalej Powiatową Stacją.
 2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją 

§ 2 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.
 2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy. 

§ 3 

 1. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.
 2. Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.
 4. W oddziałach i sekcjach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracę koordynują pracownicy wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej.
 5. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte poszczególne komórki organizacyjne.
 6. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości, wyznaczony przez dyrektora. Funkcje kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 7. Za współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów Powiatowej Stacji z mediami, korelowanie i koordynowanie współpracy jej komórek organizacyjnych w tym zakresie odpowiada pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 8. Za realizację zadań związanych z ochroną informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową odpowiada pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 9. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 10. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów. 

§ 4 

Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji. 

§ 5 

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji. 

§ 6 

Powiatowa Stacja prowadzi w ramach środków specjalnych niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług. 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji 

§ 7 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy: 

1)     Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7)     Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. 

 

 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1) planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2) realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego

    Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

3) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki 

    organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków

    wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu 

    Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;

6) współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i

    danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki w szkoleniach

    zewnętrznych;

8) doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach 

§ 8 

1.  Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności: 

1)    nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych;

2)     prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowanie i wydawanie decyzji dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy;

3)     prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;

4)     realizację zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych;

5)     udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania
negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników;

6)     kontrole aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnionych;

7)     prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy;

8)     rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi;

9)     zapobieganie zagrożeniom ze strony czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy;

10)   kontrole przestrzegania przepisów dot. profilaktycznych posiłków i napojów;

11)   promowanie zdrowia w zakładach pracy;

12)   nadzór nad: gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi, produktami biobójczymi i substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków grup IIA-R i IIB-R;

13)   nadzór nad magazynowaniem, dystrybucją i stosowaniem środków ochrony roślin;

14)   nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, przedmiotów użytku oraz nad żywieniem zbiorowym;

15) opracowywanie decyzji niezbędnych do usunięcia zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych w nadzorowanych obiektach i nadzór nad ich realizacją;

l6) udział w opiniowaniu projektów obiektów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność lub przedmioty użytku oraz wydawanie decyzji pozwalających na ich użytkowanie;

17) opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością;

18)   jakościową i ilościową ocenę teoretyczną jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia;

19) realizację zadań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) oraz wykonywanie innych zadań  wytyczonych  przez  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego  w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności;

20) tworzenie bazy danych i praca w systemie SI OPERATION;

21) nadzór nad wdrażaniem w zakładach żywieniowo-żywnościowych Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP;

22) udział w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności - pobieranie próbek żywnościowo-żywieniowych;

23) doradztwo i prowadzenie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia;

24) prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

25) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej objętych ewidencją,

26) przeprowadzanie kontroli sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowania z bielizną szpitalną;

27) prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu wczasowo-turystycznego, z uwzględnieniem jakości wody w kąpieliskach;

28) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska;

29) systematyczne zbieranie, weryfikacja i uzupełnianie informacji napływających z placówek medycznych, w tym również danych o drobnoustrojach chorobotwórczych, które napływają z laboratoriów mikrobiologicznych oraz danych na temat realizacji szczepień ochronnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych w systemie biernym i czynnym;

30) prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

31) sporządzanie raportów dotyczących chorób zakaźnych, zakażeń zakładowych, stanu sterylizacji i dezynfekcji w placówkach medycznych, realizacji szczepień i niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz danych o drobnoustrojach chorobotwórczych napływających z laboratoriów mikrobiologicznych i przekazywanie ich do jednostek nadrzędnych zgodnie z ustaloną częstotliwością;

32) analizowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej w oparciu o współczynniki zapadalności poprzez komputerowy system zbierania, przesyłania i analizy statystycznej danych o chorobach zakaźnych (GISK-NET), a w szczególności wczesne powiadamianie o nowych przypadkach zachorowań oraz o przypadkach chorób szczególnie niebezpiecznych, których wystąpienie może być efektem ataku bioterrorystycznego;

33)  opracowywanie sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o zachorowaniach, zgonach, izolowanych czynnikach etiologicznych, stanie realizacji szczepień ochronnych, działalności zespołów kontroli zakażeń zakładowych, stanie sterylizacji i dezynfekcji w placówkach medycznych;

34)  prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego źródła, mechanizmu transmisji i okoliczności zakażenia;

35)  opracowywanie sporadycznych i zbiorowych ognisk epidemicznych;

36)  nadzór nad przestrzeganiem zasad prowadzenia szczepień ochronnych;

37)  zgłaszanie i rejestrowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;

38)  prowadzenie działań w zakresie właściwej gospodarki preparatami szczepionkowymi;

39)  nadzór nad procesami dezynsekcji i deratyzacji;

40)  zintensyfikowanie działań zmierzających do ujawniania zagrożeń epidemiologicznych w 

      placówkach medycznych wraz z ich bieżącą analizą, ze szczególnym uwzględnieniem   nieprawidłowości w zakresie skutecznej dezynfekcji i sterylizacji;

41)  nadzór nad zakażeniami szpitalnymi;

42)  przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;

43)  prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych powodowanych warunkami środowiska;

44)  prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego nad szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży;

45)  wykonywanie w ramach nadzoru sanitarnego pomiarów oceniających warunki pracy ucznia, tj.

natężenia oświetlenia i dostosowania krzeseł i stołów do wzrostu dzieci;

46)  sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego gospodarowania substancjami i   preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach;

47)  sporządzanie ocen , analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży;

48)  wydawanie uzgodnień do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu projektowanych przedsięwzięć;

49)  uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych;

50)  wydawanie opinii o konieczności wykonywania raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

51)  uzgadnianie projektów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;

52)  kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji;

53)  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części;

54)  stwierdzanie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie artykułami spożywczymi na etapie podejmowania tej działalności przez

      przedsiębiorców;

55)  nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów;

56)  wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej - przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

57)  uzgadnianie i opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

58)  kontynuowanie współpracy z innymi inspekcjami, instytutami naukowymi, innymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, władzami lokalnymi;

59)  wykonywanie zadań wynikających z porozumienia zawartego między Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami;

60)  analizę wyników badań, kontroli i innych materiałów oraz orzecznictwo w tym zakresie;

61)  opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych;

62) udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 

 1. Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje: 

1)   planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizację w sferze budżetu i gospodarki pozabudżetowej;

2)   racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej;

3)   dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych w zależności od potrzeb; 

4)   koordynacja działalności finansowo-ekonomicznej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

5)   prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego;

7)   obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;

8)   prowadzenie ubezpieczeń;

9)   prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników;

10) regulowanie podatków oraz innych opłat;

11) rozliczanie kosztów delegacji służbowych;

12) ewidencja i egzekwowanie dochodów;

13) pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów kredytowych i gotówkowych;

14) nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania środkami pozabudżetowymi;

14) utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;

15) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego;

16) zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw
i remontów zarówno sprzętu jak i aparatury medycznej poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego;

17) organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw
i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych i finansowych;

18) gospodarka taborem samochodowym Powiatowej Stacji;

19) zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji;

20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację;

21) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji.

22) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

23) kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy;

24) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

25) organizacja rożnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin;

26) organizowanie udziału pracowników w imprezach kulturalno-oświatowych;

27) organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej, obsługa kancelaryjna;

28) udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych;

29) usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego;

30) nadzór nad pracą sieci informatycznej w Powiatowej Stacji;

31) nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa biuletynu informacji publicznej Powiatowej Stacji,

32)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kontaktowanie ich z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

33)  realizowanie zadań związanych z ochroną informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową 

 

3.    Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachować zdrowotnych w szczególności: 

 

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy zdrowotne, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

a)   przeprowadzanie diagnozy przedsięwzięć;

b)   określanie kierunków tematycznych;

c)   wdrażanie programów promujących zdrowie;

d)   opracowywanie przedsięwzięć edukacyjnych;

e)   badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach;

f)   określanie środowiska i zasięgu oddziaływania;

g)  ocenianie (ewaluację) efektywności realizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych;

h)  wypracowywanie metody i formy oddziaływania, w tym scenariuszy imprez
konkursów, wystaw, warsztatów itp.;

i)   promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych;

j)   monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych;

k)  poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań;

l)   udzielanie merytorycznej pomocy komórkom organizacyjnym Powiatowej Stacji w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

msystematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych;

2)  udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

3)   udziela merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie;

4)  prowadzi wypożyczalnie pomocy naukowych, literatury, filmów i opracowań metod
oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

5)  wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

6) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotne zakłady, instytucje i organizacje;

7) opracowane lokalne programy przekazuje do zatwierdzenia do Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy. 

4.    Do zadań pracownika stanowiska ds. obrony cywilnej należy zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraju wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w czasie pokoju i wojny wg odrębnych przepisów w szczególności: 

1)  opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej;

2)  prowadzenie spraw osobowych formacji OC PSSE w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej;

3)  prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;

4)  planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej;

5)  uczestnictwo w treningach systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w zakresie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym. 

5.    Do zadań pracownika na stanowisku ds. bhp i p. poż. należy

1)  sporządzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami;

2)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń;

3)  wstępny instruktaż i szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji;

4)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

7)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;

8)  inicjowanie i rozwijanie na terenie Powiatowej Stacji różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii;

9)  czuwanie nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji przepisów przeciwpożarowych;

10) prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach Powiatowej 

      Stacji oraz udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej;

11) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowej Stacji w podręczny sprzęt gaśniczy, dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji tegoż sprzętu;

12) wstępny instruktaż i szkolenie informacyjne z zakresu przepisów przeciwpożarowych dla pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji;

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego w Powiatowej Stacji; zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie;

14) współpraca z właściwą komendą straży pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń zajmowanych przez Powiatową Stację. 

 

6.    Do zadań Głównego Księgowego należy: 

1)   planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

2)   prowadzenie rachunkowości jednostki;

3)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6)   przestrzeganie dyscypliny w zakresie gospodarki finansowej;

7)   zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych;

8)   opracowanie wniosków w sprawie zmian planów oraz czuwanie nad ich realizacją;

9)   współpraca z instytucjami sprawującymi kontrolę finansową;

10) organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej, który dostarczać winien danych do planowania gospodarczego i finansowego;

11) dokonywanie w ramach kontroli finansowej czynności związanych ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej.

 

7.    Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy jako organu administracji I instancji w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia oraz Powiatowej Stacji poprzez: 

1)   udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2)   informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

3)   informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

4)   nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,

5)   opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;

6)   opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej Stacji;

7)   opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji oraz prowadzenie rejestru tych zarządzeń;

8)   opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania  i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;

9)   opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;

10) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

11) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;

12) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach należących do zakresu zadań radcy prawnego Powiatowej Stacji. 

§ 9 

Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje i stanowiska pracy: 

1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

1) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych;

2) Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem;

3) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi;

4) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego;

5) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

 

§ 10 

1.Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania pism niżej wymienionych symboli:

 

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego                                N

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                                        EA

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia                 OZ

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej                                         C

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i

    ochrony Przeciwpożarowej                                                                              BP

6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy                                                                        GK

7) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego                                                                RP                            

 

       

2. Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt 1 – 2 oraz ust. 3 dodaje się dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej.

 

1) Prewencji Chorób Zawodowych                                                     HP

2) Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku              

3) Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi                                           HK

4) Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                      EP

5) Higieny Dzieci i Młodzieży                                                   HD

6) Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                           NZ

 

3. Do znakowania spraw z zakresu systemu zarządzania jakością stosuje się symbol  J

4. Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki.

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PIS”. 

 

§ 11 

1.  Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2, § 4 oraz Radcy Prawnego ustala Dyrektor.

2.  Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego, Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.  Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy zawarte w pracowniczych kartach kompetencyjnych przedstawiają załączniki od nr 2 do nr 26.

 

Dyrektor

Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Brodnicy

Mirosław Grafiński

 

 

 

Brodnica, dnia 16.12.2009 r.

 

Uzgodnienia:

 

Radca Prawny

mgr Zbigniew Malak

 

Przedstawiciel pracowników PSSE w Brodnicy

Barbara Lurka

 

 

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana:16.11.2015 r.