REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy prowadzone są następujące rejestry:

 

1.    rejestr skarg i wniosków,

2.    rejestr wydanych upoważnień,

3.    rejestr wydanych legitymacji służbowych,

4.    rejestr wydanych upoważnień do podpisywania decyzji w imieniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,

5.    rejestr wydanych decyzji,

6.    rejestr decyzji stwierdzających chorobę zawodową,

7.    rejestr decyzji nie stwierdzających choroby zawodowej,

8.    rejestr zgonów na choroby zakaźne,

9.    rejestr aktów wewnętrznych dyrektora stacji,

10. rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,

11. rejestr zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej i ich podejrzeń,

12. rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych,

13. rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

 


Rodzaj informacji zgromadzonych w/w rejestrach prezentują poniżej zamieszczone wzory:

 

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Lp.

Data
wpływu

Data
i nr pisma

Od kogo

Treść

Przydzielono do załatwienia

Korespondencja

Ostateczne załatwienie sprawy

Przeterminowano

Uwagi

komu

data

podpis

data wysłania

do kogo

treść

sposób

kogo powiadomiono

data

7 dni

30 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ

Nr
upoważnienia

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data wydania

Okres
ważności

Potwierdzenie
odbioru
upoważnienia

Data zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH

Nr
upoważnienia

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data wydania

Okres
ważności

Potwierdzenie
odbioru
legitymacji

Data zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ DO PODPISYWANIA DECYZJI
W IMIENIU PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W BRODNICY

Nr
upoważnienia

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data wydania

Okres
ważności

Potwierdzenie
odbioru
upoważnienia

Data zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH DECYZJI

Lp.

S p r a w a
(krótka treść)

Od kogo wpłynęła

Data

Uwagi
sposób
załatwienia

znak
pisma

z dnia

wszczęcia
sprawy

ostateczn.
załatw.

 

REJESTR DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH CHOROBĘ ZAWODOWĄ

Lp.

Nazwisko
i imię chorego
adres

Miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy

Wykonywany zawód

Choroba zawodowa (nazwa, data i nr orzeczenia lekarskiego

Podejrzenie (nazwa choroby, data i nr orzeczenia lekarskiego)

Data wydania decyzji przez PPIS, znak
i nr

Data odwołania do PWIS; kto się odwołał

Data wydania decyzji przez PWIS, znak
i nr

Zaskarżenie do NSA: data, znak, kto zgłosił, data rozprawy

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR DECYZJI NIESTWIERDZAJĄCYCH CHOROBY ZAWODOWEJ

Lp.

Nazwisko
i imię chorego
adres

Miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy

Wykonywany zawód

Choroba zawodowa (nazwa, data i nr orzeczenia lekarskiego

Podejrzenie (nazwa choroby, data i nr orzeczeczenia lekarskiego)

Data wydania decyzji przez PPIS, znak
i nr

Data odwołania do PWIS; kto się odwołał

Data wydania decyzji przez PWIS, znak
i nr

Zaskarżenie do NSA: dta, znak, kto zgłosił, data rozprawy

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZGONÓW NA CHOROBY ZAKAŹNE

Lp.

Nazwisko
i imię

Adres

Płeć

Data
urodzenia

PESEL

Wiek

Data
zgonu

Jednostka
chorobowa

Kod
jednostki
chorobowej

Miejsce
zgonu

Lekarz
stwierdzający
zgon

Kod
miejsca
zgonu

Właściwość
PPIS

Nr
meldunku
MZ-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH DYREKTORA STACJI

Nr

Data wydania

Tytuł zarządzenia i treść

Uwagi

 

 

 

 

 

REJESTR ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PIS

Lp.

Nr wpisu

do rejestru

Data

wpisu

Imię,

nazwisko,

miejsce

zamieszkania

 i adres/

nazwa,

 siedziba,

i adres

wnioskodawcy

PESEL

Numer

Identyfikacji

Podatkowej

NIP

Numer

zezwolenia

na pobyt

rezydenta

długotermi-

nowego WE

Numer

KRS/EDG/

identyfika-

cyjny ARIMR

Nazwa

zakładu

Siedziba

zakładu

Rodzaj

i zakres

działalności

zakładu,

w tym rodzaj

żywności

będącej

przedmiotem

produkcji

lub obrotu

Data

rozpoczęcia

działalności

zakładu

Informacje

o

przeprowa-

dzonych

kontrolach

urzędowych

zakładu

Zmiany

danych

objętych

wpisem

do

rejestru

Decyzje

w sprawie

wykreślenia

z rejestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZAKAŻEŃ I ZACHOROWAŃ NA CHOROBY ZAKAŹNE,

ZGONÓW Z POWODU ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ I ICH PODEJRZEŃ

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Płeć

Adres miejsca

zamieszkania

Rozpoznanie kliniczne

zakażenia lub choroby zakaźnej

Rodzaj biologicznego

czynnika chorobotwórczego

i jego charakterystykę

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Płeć

Adres miejsca

zamieszkania

Rodzaj biologicznego

czynnika chorobotwórczego

i jego charakterystykę

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH (NOP)

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Płeć

Adres miejsca

zamieszkania

Dane o stanie zdrowia

oraz inne informacje

niezbędne do

sprawowania nadzoru

nad wystąpieniem

odczynów

poszczepiennych

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.