STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

 

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie, wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy powołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 Dane identyfikujące jednostkę – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy 

1.

NIP

874-13-83-719

2.

Regon

000629940-00024

3.

Szczególna forma prawna

01 Organy Władzy, Administracji Rządowej

4.

Własność

111 własność Skarbu Państwa

6.

Klasyfikacja budżetowa (część, dział, rozdział)

85/04 Wojewoda

851 Ochrona Zdrowia

85132 Inspekcja Sanitarna

7.

Nr Księgi Rejestrowej Zakładu Opieki Zdrowotnej(z rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

000000023995

8.

Osobowość prawna

Jednostka budżetowa

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana:16.11.2015 r.