STATUT

Załącznik

do Zarządzenia nr 371/2011

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Z dnia 29 listopada 2011 r.


Statut
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Brodnicy

 

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Brodnica.

      2. Obszarem działania powiatowej Stacji jest powiat brodnicki.

      3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Brodnicy”

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.  

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora Sanitarnego zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

          2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

          3) kszałtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

    2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

          1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach

    pracy;

          2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby

    zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku

    podstaw do jej stwierdzenia;

          3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

          4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania

    oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej

    oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia materiałów i wyrobów

    do kontaktów z żywności i kosmetyków;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno -

      sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu

      administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia

      oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według

      odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie

      działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z ,,Programem badań statystycznych statystyki

      publicznej";

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych,

      finansowych, pracowniczych.

 

§ 7.  Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność

wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in.

na świadczeniu usług.

 

§ 8. 1.  W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4)    Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

5)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony

      Przeciwpożarowej;

6)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

7)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

 

2.     Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.